Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Название:
Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze
Тип работы:
реферат
Размер:
73.2 КБ
67
Скачать

Parekss banka ir viena no liel?kajiem kreditoriem ne tikai Latvij?, bet akt?vi darbojas ar? Lietuv? un Igaunij?. Jau 1994.gad? Parekss bank? tika izveidota Kredit??anas da?a, kur? taj? laik? str?d?ja 4 cilv?ki, bet 1995.gad? tika izveidota L?zinga da?a. 1997.gad? banka piedal?j?s Parekss L?zings (Latvij?) un Parex Lizingas (Lietuv?) dibin??an?, tika izveidota kredit??anas noda?a Parekss bankas fili?l? Citadele.

Lai ?stenotu kredit??anas iesp?jas ir j?r??in?s ar kred?ta savlaic?gu atmaksu. T?p?c esmu izv?l?jusies izp?t?t un izanaliz?t Parekss bankas pakalpojumu kl?stu un, par pamatu ?emot Parekss bankas datus, sal?dzin?t konkr?ti kred?ta sa?em?anas iesp?jas un procesu, k? ar? noskaidrot bank?s iesniedzamo dokumentu sarakstu kred?ta sa?em?anai, kred?ta procentu likmes, atmaks??anas k?rt?bu un izanaliz?t, kur? tad ?sti bank? ??du kred?tu ?emt ir visizdev?g?k. L?dz ar to ?? darba ietvaros vair?k uzman?bas tiek piev?rsts kred?ta b?t?bai un raksturam, k? ar? kred?ta nodro?in?jumam.

Darba raksturs ir praktisks, temata atkl?smei tiek dots teor?tiskais pamatojums. Darba sagatavo?anai tiek izmantota speci?la ekonomisk? literat?ra; internet? public?tie dati par banku pakalpojumiem, Latvijas Republikas likumdo?anas akti, kas attiecin?mi uz banku darb?bu, k? ar? citi metodiskie nor?d?jumi.

P?t?juma b?ze: A/S «Parex banka», A/s «Latvijas kr?jbanka», A/s «Baltijas Tranz?tu banka» kred?ta sa?em?anas iesp?jas, dokument?cija, procentu likmes un atmaksas noteikumi un k?rt?ba.