Bezdarbs

Название:
Bezdarbs
Тип работы:
реферат
Размер:
12.2 КБ
73
Скачать

L?dz 1990.gadam iedz?vot?ju nodarbin?t?ba Latvij? bija viena no augst?kaj?m pasaul?. To liel? m?r? var izskaidrot ar ilgsto?o? ekstens?vo tautsaimniec?bas att?st?bu, ?stenojot piln?gas nodarbin?t?bas principu, kas, no vienas puses, ??va nov?rst bezdarbu, bet no otras puses, noteica zemu darba ra??gumu. 90.gadu s?kum? uzs?kt?s ekonomisk?s reformas, lai tautsaimniec?ba p?rorient?tos uz tirgus attiec?b?m, ietekm?ja ar? darba tirgu. 1992.gada 15.janv?r? st?j?s sp?k? likums “Par nodarbin?t?bu”, un tad ar? tika uzs?kta bezdarbnieku re?istr?cija. Re?istr?tais bezdarba l?menis no 2.3% re?istr?cijas pirmaj? gad? pieaudzis l?dz 9.3% 1999.gada beig?s.

?aj? darb? autori apskat?s, kas visp?r ir bezdarbs, k? tas iedal?s, k?da ir bezdarba p?d?j? statistika un izv?rst?ki apl?kosim bezdarba plusus un m?nusus saist?b? ar Latvijas piem?riem.

Struktur?laj? bezdarb? - bezdarba veids, saist?ts ar darbasp?ka piepras?juma izmai??m jaunu nozaru ra?an?s, tehnolo?iju nomai?u un taml?dz?gu procesu rezult?t?.

Bezdarbnieks - cilv?ks, kas sasniedzis 15 gadu vecumu, ir darbasp?j?gs, v?las str?d?t un bez pan?kumiem akt?vi mekl? darbu vismaz ?etras ned??as. Bezdarbnieks - fiziska persona darbsp?j?g? vecum?, kura nestr?d?, kurai nav citu ien?kumu vismaz minim?l?s darba samaksas apm?r?, kura neveic uz??m?jdarb?bu un mekl? darbu. Lai ieg?tu bezdarbnieka statusu, personai p?c pieraksta vietas nepiecie?ams re?istr?ties Valsts nodarbin?t?bas dienest? un j?grie?as ?aj? dienest? vismaz vienu reizi m?nes?.