Latvijas iedzоvotвji un to nodarbinвtоba

Название:
Latvijas iedzоvotвji un to nodarbinвtоba
Тип работы:
реферат
Размер:
199.4 КБ
79
Скачать

Latvijai dz?ves apst?k?u p?t?jums ir ?pa?i svar?gs, jo t? atrodas gr?t? p?rejas procesa pa?? vid?. Ekonomisk?s aktivit?tes samazin??an?s izrais?t?s dz?ves past?k?u p?rmai?as, ??iet, rad?s visai nopietnas probl?mas gan m?jsaimniec?b?m, gan atsevi??iem indiv?diem. Dz?ves apst?k?u p?t?jumam var b?t iev?rojama loma p?rejas perioda soci?lo probl?mu atkl??an? visda??d?kaj?s dimensij?s un visos iedz?vot?ju sl??os.

S?kotn?jais dz?ves apst?k?u p?t?jumu m?r?is Latvij? bijas sav?kt tr?ksto?os datus par indiv?du un grupu relat?vo st?vokli t?d?s sf?r?s k? vesel?bas aizsardz?ba, izgl?t?ba, atp?ta un darba apst?k?i.Lai gan par ??m sf?r?m ir pieejami svar?gi dati, tom?r unik?ls dz?ves apst?k?u p?t?juma ieguld?jums ir tas, ka ??s dimensijas var anal?z?t kopsakar?b?s, lai atkl?tu sakar?bas starp soci?lajiem komponentiem. No t? izriet, ka da??d?s dimensij?s ir iesp?jams idenfic?t grupas, kur?m rakstur?gi ?p?i nabadz?gi dz?ves apst?k?i. T? k? ?is zi?ojums akcent? nevienl?dz?bu soci?lo grupu starp?, tad var cer?t, ka b?s iesp?jams to izmantot k? svar?gu l?dzekli soci?l?j? politik?.

T? ir visp?rzin?ma paties?ba, ka dz?ves apst?k?i sabiedr?b? parasti at??iras atkar?b? no vecuma, dzimuma, ?imenes st?vok?a un dz?ves vietas. T?tad iedz?vot?ju skaits un strukt?ra ir svar?gs fona main?gais lielums, raksurojot un analiz?jot dz?ves apst?k?us. Faktori,kas ietekm? cilv?ku labkl?j?bu, svar?guma zi?? b?s at??ir?gi da??dos iedz?vot?ju sl??os.

1935.gad? tautas skait??an? Latvij? re?istr?ja 1906000 iedz?vot?ju. ?is skaits samazin?j?s Otr? pasaules kara laik?, tad daudzi iedz?vot?ji cieta no terora, deport?cij?m vai ar? tika nogalin?ti. Turpm?kie gadi iez?m?ja s?kumu ilgst??am liela m?roga imigr?cijas periodam Latvijas Republik?. P?c Otr? pasaules kara Latvij? bija visstrauj?kais iedz?vot?ju pieaugums Eirop?.1989.gad? iedz?vot?ju skaits bija palielin?jies l?dz 2667000. Tas bija visliel?kais iedz?vot?ju skaits, k?ds jebkad dz?vojis Latvijas teritorij?. Kop? t? laiks tas ir nedaudz samazin?jies, it ?pa?i migr?cijas rezult?t?.


Похожие файлы
Latvijas PSR Zinātɲu akadēmija. Fundamentālā bibliotēka, Latvijas PSR Zinātɲu akadēmija. Fundamentālā bibliotēka, Latvijas PSR Zinātɲu akadēmija. Fundamentālā bibliotēka